Почвите имат ключова роля в регулирането на климата, хранителните диети и режими, селското стопанство и биологичното разнообразие. Но почвите вече са на по-заден план в политическата програма на ЕС, независимо от тяхното значение за обществото и природата. Има много възможности за политика за опазване бъдещето на почвите в Европа и за нейното участие в обръщането на глобалните тенденции в деградацията на почвите, твърди EASAC.

В новия доклад „Възможности за устойчивост на почвите в Европа“ на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC), който представлява националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, се казва, че най-новите изследвания разкриват необходимостта политиците да се възползват от възможността за опазване на европейските почви и да гарантират тяхната устойчивост. Още през 2014 г. недостатъчната подкрепа от държавите-членки задължава Европейската комисия да оттегли предложенията си за Директива за почвите и Европа все още не разполага с подходящи критерии за устойчивост на почвите и трябва да подобри съвместимостта между различните национални системи за мониторинг. Наскоро Елизабет Кьостингер от Австрийското председателство на Съвета на ЕС коментира значението на опазването на почвите; същевременно обаче съгласувани действия от страна на държавите-членки предстоят.

Най-важните въпроси в новия доклад на EASAC включват климатичните промени; обезлесяването и трайната загуба на почви; биологичното разнообразие; биогоривата; здравеопазването; и Общата селскостопанска политика (ОСП):

Климатични промени

Докладът отбелязва, че почвите съдържат 2-3 пъти повече въглерод от атмосферата. EASAC подкрепя инициативата „4 на хиляда“, която има за цел да повиши нивата на въглерод в почвата, тъй като това е от решаващо значение за поддържане на почвеното плодородие и структурата на почвата. Мерките за подобряване на земеделските почви за укрепване на продоволствената сигурност, които същевременно помагат за смекчаване на климатичните промени, се подкрепят изцяло. Първоначалните оценки на потенциала на почвите да компенсират значително повишаването на атмосферния въглероден диоксид обаче са прекалено оптимистични и на земеделските производители са им необходими подробни съвети според мястото, на което живеят.

Междувременно, не трябва да забравяме, че въглеродът в почвата все още се губи поради неустойчивото използване на торфените почви и деградиращите влажни зони. Защитата и възстановяването на торфищата е от решаващо значение за поддържането и увеличаването на почвения органичен въглерод в ЕС.

Обезлесяване и трайна загуба на почви

EASAC изразява загриженост, че обезлесяването извън ЕС се дължи на продължаващата загуба на земеделска земя чрез запечатване на почвата (покривайки почвата с непропусклив материал като асфалт), тъй като това увеличава търсенето и вноса на селскостопанска продукция, което води до обезлесяване в страните, изнасящи продукция за ЕС. Планирането на жилищни, инфраструктурни и минни дейности трябва да сведе до минимум това разрушаване на капацитета на почвите за производство на храни и много други екосистемни услуги.

Биологично разнообразие

EASAC отбелязва, че въпреки че биологичното разнообразие на земята е защитено съгласно Директивата за местообитанията, Натура 2000 и други инициативи, свързани с биологичното разнообразие, всичко, което расте и живее на земята, зависи от биологичното разнообразие на почвите под тях. Всъщност, самите почви са изключително разнообразни с хиляди видове само в една шепа пръст! По този начин в управлението на инициативите за биологично разнообразие трябва да се включи и биологичното разнообразие на почвите.

Биогорива

Политиките за биогоривата рискуват да увеличат използването на култури, които са особено чувствителни към ерозия (например царевицата), докато с подходящите биогоривни култури защитата на почвите може да се повиши. Въпросите, свързани с почвата, следва да бъдат разглеждани в областта на биогоривата и свързаните с тях политики.

Здравеопазване

EASAC отбелязва, че използването на антибиотици от хората и животните е от значение за тяхното въздействие върху биологичното разнообразие на почвата, възможността за нови форми на устойчивост към антибиотици в почвата и ефектите върху способността на почвите да контролират човешки, животински и растителни патогени. Ролята на размножаването на почвата и на културите също трябва да бъде разбрана по-добре, за да се предотвратят по-ниски концентрации на хранителни микроелементи от по-високите добиви.

Обща селскостопанска политика

Краткосрочният натиск за максимално възвръщане на вложените средства в селското стопанство може да противоречи на дългосрочната устойчивост на почвата. Специфичните цели за подобряване на устойчивостта на почвите следва да бъдат включени в следващото преразглеждане на ОСП.

EASAC също така отбелязва необходимостта от експертни съвети относно управлението на почвите чрез независими консултантски и помощни услуги, които ще бъдат от полза както за земеделските производители, така и за по-широката публика.

Новият доклад на EASAC отбелязва, че ЕС, националните агенции и местните власти могат да осигурят по-благоприятна политическа среда за стратегия за осведоменост и образование в областта на почвите. Могат да бъдат разработени схеми за етикетиране, които да покажат, че земеделските производители управляват почвата си по устойчив начин.

Почвите непрекъснато се разрушават и губят с бързи темпове чрез жилищно строителство, инфраструктура и минни дейности. Съдържанието на органичен въглерод в почвата намалява, което увеличава вероятността от допълнително глобално затопляне, загуба на плодородие, структура и капацитет за задържане на вода на почвите. Европейският съюз не може да си позволи да пренебрегва тези въпроси. Деградацията на околната среда въздейства не само върху околната среда, но оказва влияние върху здравето и средствата за препитание“, каза професор Майкъл Нортън, Директор по околната среда в EASAC.

Почвите осигуряват необходимите хранителни вещества, вода, кислород и подкрепа за земеделските растения, както и намаляват риска от наводнения, пречистват водата, съдържат огромни количества въглерод и подкрепят биоразнообразна екосистема, която потиска болестите, които се зараждат в почвата, и осигурява нови потенциални антибиотици. Не трябва да приемаме почвите за даденост: те не са възобновяеми, поне не в нашия живот“, каза професор Вим дер Путен от Кралската холандска академия за изкуства и науки.

Бележка за редакторите

Дебатът за управлението на почвите в ЕС достигна прекъсване, след като Европейската комисия оттегли предложенията си за Директива за почвите през 2014 г. За разлика от това, международното внимание към почвите нараства след Международната година на почвите през 2015 г. и последващите инициативи, включително целите за устойчиво развитие. Освен това много от веригите за доставки на бизнеса и кръговата икономика зависят от почвите и техните екосистемни услуги, така че сегашната глобална тенденция на деградация на 12 милиона хектара почва всяка година заплашва бъдещите доставки на храни и ресурси, както и човешкото благосъстояние.

С оглед на тези различия в тенденциите в рамките на ЕС и извън него EASAC направи проучване на почвите в Европа и тяхната устойчивост, за да види дали наистина те трябва да бъдат извън политическия дневен ред. Открихме, че отговорът е „не“ и че съществуват няколко начина, по които почвите могат да бъдат защитени дори при липса на директива за почвите.

Този проект беше подготвен за 2 години от Кралската холандска академия за изкуства и науки и работна група от експерти. Пълният доклад е на уебсайта на EASAC и предоставя допълнителни подробности относно вариантите за политика за подобряване на устойчивостта на почвите в раздел 7.

Линк към доклада: https://easac.eu/publications/details/opportunities-for-soil-sustainability-in-europe/

Други доклади, публикувани от EASAC:

Хомеопатични продукти и практикиhttps://easac.eu/publications/details/homeopathic-products-and-practices/

Екстремни климатични събитияhttps://easac.eu/publications/details/extreme-weather-events-in-europe/

Технологии за отрицателни емисииhttps://easac.eu/publications/details/easac-net/

Храни, сигурност на храните и селско стопанствоhttps://easac.eu/publications/details/opportunities-and-challenges-for-research-on-food-and-nutrition-security-and-agriculture-in-europe/

Устойчиви гориhttps://easac.eu/publications/details/multi-functionality-and-sustainability-in-the-european-unions-forests/

Геномно редактиранеhttps://easac.eu/publications/details/genome-editing-scientific-opportunities-public-interests-and-policy-options-in-the-eu/

Ваксините в Европаhttps://easac.eu/publications/details/vaccination-in-europe/

Екосистемни услуги, селско стопанство и неоникотиноидиhttps://easac.eu/publications/details/ecosystem-services-agriculture-and-neonicotinoids/