Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките сключи договор по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.

Проектът е насочен към повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на младите изследователи и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания.

Предвиждат се три обучителни модула и осигуряване на финансова подкрепа за материали и консумативи, публикации в престижни научни списания, участие в научни форуми. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.